دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن ام...

مقالات
آثار اشتباه در موضوع معامله

مثلا رومیان اعتقاد داشتند جنس ماده ای که موضوع عقد را تشکیل می دهد وصف اصلی یا ذاتی آن است و بنابر ا...

مقالات
اشتباه در شخص طرف معامله

(1) اینگونه اشتباهات را می توان از عیوب قصد نامید; زیرا سبب می شود مقصود طرف معامله با واقع منطبق نب...

مقالات
تحلیل فقهی حقوقی نظریة «تغییر اوضاع و احوال در قراردادها»

تحلیل فقهی حقوقی نظریة «تغییر اوضاع و احوال در قراردادها»مجله متین، شماره 13خوئینی ، غفور...

مقالات
بیع زمانی

1. فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت ...

مقالات
بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع فقهی

گفتار اول - نقل اقوال و آرای فقها در مورد بیع سلف قبل از بیان آرای ایشان تاکید این نکته لازم است که ...

مقالات
بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ا...

مقالات
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به...

مقالات
نقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب

از سوی دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقی به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا می توان امی...

مقالات
صلح ابتدایی

4. در فقه شافعی مسئله ای مطرح است که علامه حلی نیز درتذکره آن را به تبع ایشان مطرح می نماید(21) و آن...

مقالات
خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

این دیدگاه در آثار برخی از مؤلفین حقوق تجارت نیز دیده می شود که معتقدند مقنن در ماده 380 قانون مدنی ...

مقالات
نقش قبض در عقد قرض

در فقه امامیه نیز نظریه ی مشهور یا اجماعی بر شرطیّت قبض در تحقق عقد قرض در حقوق ایران، ماده 648 قانو...

مقالات
مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری

چکیده: بازرگانان جهت تحصیل اعتبار یا تضمین حسن انجام کار و تعهدات خویش، اسناد تجاری را نزد بانکها به...

مقالات
جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت

به عقیده حقوقدانان تجارت و مدنی فرانسه، اسناد تجاری در دست تاجر، اموالی دارای اعتبار است، پس باید ای...

مقالات
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

بنابراین می توان ادّعا کرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک ها، با استفاده از عقودی است که بر فرض...

مقالات
مفهوم و اوصاف اجاره و مطالعه تطبیقی

در قانون مدنی ایران در ماده 466 اجاره چنین تعریف شده است: اشخاص می شود، لیکن ماده 466 قانون مدنی تعر...

مقالات مجلات
قرارداد اجاره به شرط تملیک

طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از عقد ملتزم هستند، لذا ...

مقالات مجلات