گوهر ناب  /  معما و سرگرمی های فکری

بازی با اعداد

مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب خزائن، نمونه های مختلفی از سرگرمی های فکری را بیان نموده که علاوه بر آزمایش هوش و فهم افراد، جنبه علمی و نیز سرگرمی دارد. نمونه زیر یکی از این موارد است.

منبع : کتاب خزائن، اثر مرحوم ملا احمد نراقی، ص152. تعداد بازدید : 3579     تاریخ درج : 1393/06/18    

مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب خزائن، نمونه های مختلفی از سرگرمی های فکری را بیان نموده که علاوه بر آزمایش هوش و فهم افراد، جنبه علمی و نیز سرگرمی دارد. نمونه زیر یکی از این موارد است که بدون هیچ دخل و تصرف در متن، برای شما گزینش نموده ایم.

البته پیدا کردن جواب این معما، تأمل و دقت می طلبد؛ اما پیش از یافتن جواب، فهم عبارت ایشان، خود معمای دیگری است. کاربران محترمی که می توانند بیان ایشان را تبیین کنند، نظرات خود را ثبت کنند تا نظر ایشان را در همین صفحه، در اختیار دیگران قرار دهیم.

و اما عبارت ایشان:

اگر شخصی شش عدد را سه حصّه کرده باشد و در سه جا بگیرد، به شرط این که چهار در یک جا نباشد. و خواهی بدانی که در هر جایی چند است. بگو تا آنچه در یکی از آن سه جا است مضاعف کند پس بگو تا آنچه در جائی دیگر است اضافه آن نموده مجموع را مضاعف کند.

پس آنچه در جای سیم است اضافه مجموع نموده مرتبه دیگر مجموع را مضاعف کند و از همگی هفت هفت اسقاط کند و از باقی مانده خبر دهد، پس اگر یک باشد «ابج» یعنی در جای اول یکی و در دوم دو و در سیم سه، و اگر باقی دو باشد «بجا» و اگر باقی سه باشد به ترتیب «اجب» و اگر چهار باشد «جاب» و اگر پنج باشد «باج» و اگر شش باشد «جبا».

کلمات کلیدی
اعداد  |  هوش  |  سرگرمی فکری  | 
لینک کوتاه :